Vilnius - Vaikams
draugiškas miestas -
kandidatas

Pradinis » Vilnius tapo Vaikams draugišku miestu – kandidatu

Vilniaus mieste – dar daugiau dėmesio vaikams ir jų teisėms. Miesto merui Remigijui Šimašiui pasirašius memorandumą dėl savivaldybės dalyvavimo UNICEF vaikams draugiškų miestų iniciatyvos projekte, sudarytas veiksmų planas ateinantiems 3-ejiems metams. Įvykdžius visus reikalavimus, miestas bus paskelbtas draugišku vaikams, o jam įteiktas „UNICEF Vaikams draugiško miesto“ ženklas. Šiandien Vilnius skelbiamas kandidatu tapti UNICEF Vaikams draugišku miestu.

„Pagrindinis projekto tikslas yra vaiko teisių įgyvendinimas mieste, bendruomenėje, siekiant, kad kiekvienam vaikui būtų užtikrinama galimybė mėgautis vaikyste, sudaromos lygios galimybes realizuoti savo teises“, – pasakoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo vyr. specialistė Rasa Rašimaitė. Vykdant projektą buvo atlikta Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės situacijos apžvalga, t. y. savivaldybės socialinės-ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas bei vaikų ir jų šeimų situacijos, vaikų sveikatos apsaugos, socialinės ir švietimo situacijos įvertinimas.

„Taip pat buvo atliktas situacijos dėl vaiko teisių tyrimas ir analizė. Dalyvavo – 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Tyrimo metu išryškėjo pagrindinės sritys, kurios kelia iššūkių vaikams – dalyvavimas ir pilietiškumas, išsilavinimas ir darbiniai įgūdžiai, asmeninis gyvenimas ir saugumo jausmas“, – komentuoja R.Rašimaitė. Šių metų gegužės mėnesį taip pat buvo sudaryta darbo grupė, kurios tikslas buvo parengti „Vaikams draugiško miesto kūrimo“ veiksmų planą.

Darbo grupę sudarė mokinių ir jaunimo atstovai, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bei policijos atstovai. Anot R.Rašimaitės, organizacijos, kurios buvo kviestos prisidėti prie plano rengimo, buvo pasirinktos atsižvelgiant į mokinių anketinės apklausos metu išskirtas problemines sritis.

Plane, išskirtos trys prioritetinės sritys – 1) vaikai dalyvauja ir aktyviai įsitraukia sprendžiant jiems aktualias problemas, miestas skatina vaikus reikšti nuomonę ir diskutuoti; 2) kiekvienas vaikas turi galimybę naudotis kokybiškomis svarbiausiomis socialinėmis, švietimo, sveikatos paslaugomis; 3) kiekvienas vaikas gyvena saugioje ir tvarioje aplinkoje.

„Plėtodamas Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą, UNICEF padeda savivaldybėms visiškai įgyvendinti vaikų teises vietos lygmeniu, kaip tai numato Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija – siekiame pilnai realizuoti vaikų teises vis labiau urbanizuotame ir decentralizuotame pasaulyje, kurti vaikams saugius miestus ir bendruomenes įtraukiant vaikus ir tinkamai reaguojant į jų poreikius. Pasaulis vis labiau tampa miestų planeta – miestuose gyvena 4 mlrd. žmonių, iš kurių beveik trečdalis yra vaikai. Tuo pačiu stiprėja miestų vaidmuo formuojant tiesioginę įtaką vaikams darančius politinius sprendimus. UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyva siekia skatinti savivaldybes daugiau dėmesio skirti savo jauniausių piliečių teisėms ir jų poreikių tenkinimui, užtikrinti jiems galimybę dalyvauti savivaldos sprendimų priėmimo procese“, – pasakoja Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto vykdantysis direktorius Vaidotas Ilgius.

Kaip sako V.Ilgius, vaikams draugiškas miestas yra tas, kuriame vaikai saugūs, sveiki bei prižiūrėti, gauna kokybišką išsilavinimą ir užimtumą, turi lygias teises ir gali daryti įtaką svarbiems sprendimams: „Virš 3 tūkstančių miestų visame pasaulyje jau įsijungę į Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą, tad be galo džiaugiamės, kad Vilnius pirmasis iš Lietuvos miestų priėmė ir pradeda įgyvendinti Vaikams draugiško miesto kūrimo veiksmų planą.“ Rengiant šį planą bendradarbiavimo su Šiaurės šalių UNICEF nacionaliniais komitetais, dalyvaujančiais Vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje – vyko nuotoliniai susitikimai, patirties mainai ir konferencijos, šalys keitėsi metodikomis ir mokymo medžiaga.

UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą vykdo 44 pasaulio šalyse, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos nuostatas paverčiant konkrečiais ir pamatuojamais rezultatais vaikams. 2019 m. į UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą Lietuvoje įsitraukė Vilniaus, Kauno ir Alytaus miestų savivaldybės.

Medžiaga parengta bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe. Renginys vyko įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą „Vaikams draugiški miestai Lietuvoje: gebėjimų stiprinimas“.

Renginio įrašą galite rasti UNICEF Lietuva „Facebook“ puslapyje.

Vilniaus mero kreipimasis į vaikus ir suaugusiuosius

Meras Remigijus Šimašius kalbėjo Vilniaus miestui skiriamo UNICEF Vaikams draugiško miesto - kandidato iškilmės proga